Zajímavosti z Talhofferových fechtbuchů a dalších rukopisů

Moudrost šermířského mistra

... aneb Vhled do úvah středověkého bojovníka

Úvod

Německý mistr Hans Talhoffer žil v 15. století. Z jeho života známe spíše útržky než nějaký souvislý příběh, ale zanechal po sobě nesmírně cenné dědictví v podobě šermířských knih (takzvaných fechtbuchů). Zobrazil tam tehdejší způsob kontaktního boje v Německu. Kromě toho však jeho knihy zachycují několik dalších zajímavých výpovědí. Překlady několika z nich si můžete přečíst v tomto článku

Článek vznikl ve spolupráci se stránkou

V prvním textu jde o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia), jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhoffera z r. 1443.

Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství, aneb Onomantia

V originále „Über die Erhaltung des Sieges“, latinsky též zváno Onomatomantia či Onomantia. Toto slovo označuje okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (datum, hodina, barva apod.).

Originál od Johannese Hartlieba byl sepsán německy roku 1434. Dílo převzal Hans Talhoffer a je opsáno v jeho fechtbuchu z roku 1443 (Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, sign. MS Chart.A.558).

Portrét šermířského mistra Hanse Talhoffera z roku 1467
Rytíř při modlitbě z fechtbuchu Hanse Talhoffera
Rytíř při modlitbě z fechtbuchu Hanse Talhoffera

Část první – Jak určit den souboje

[V němčině se tato část jmenuje „Bestimmung von Kampftag“.]

Zaprvé je třeba vědět, že celé umění zvítězit [v souboji] závisí na výběru dne, který náleží každému jednotlivému [křestnímu] jménu. Vězte také, že velcí mistři [astronomie, filozofie atd.] rozdělili všechna běžná jména do dvou skupin. První jsou jména Naší paní, která náleží Panně Marii, druhá skupina [jmen] náleží svatému Jiří. Nositeli jména, které náleží do skupiny Naší paní, se říká bratr Naší paní, a [nositeli jména], které náleží skupině svatého Jiří, se říká bratr svatého Jiří. Dále vězte, že všem jménům bratří Naší paní náleží úplné vítězství po tři dny v týdnu a v neděli odpoledne. Bratrům svatého Jiří náleží úplné vítězství také po tři dny v týdnu a v neděli dopoledne.

Úterý, čtvrtek, sobota a nedělní odpoledne náleží bratrům Naší paní. Pondělí, středa, pátek a nedělní dopoledne patří bratrům svatého Jiří.

Je třeba vědět, že když někdo někoho vyzve, činí tak ze své svobodné vůle. Měl by tedy dobře pamatovat, aby [vše] započal ve svůj den, a aby i písař, který napíše dopis s výzvou, a posel, který ten dopis doručí, byli také jeho bratři. A pokud tak učiní v ten den, který mu náleží, může si být bez obav jist, že zvítězí. Měl by se samozřejmě snažit, aby se nepřepočítal a žádný den nepřeskočil.

Dále je třeba pamatovat, že když bratr vyzve bratra [ze stejné skupiny] v den, který jim oběma náleží, tak ten vyzyvatel [svému soupeři] bez pochyby podlehne. Pokud ale přesto trvá na svém a chce se svým bratrem zápolit, měl by si vybrat ty dny, které mu nepřísluší. Kdyby to tedy byl bratr svatého Jiří a chtěl zápolit s jiným bratrem svatého Jiří, tak by měl všechny záležitosti provádět ve dny, které náleží bratrům Naší paní, tedy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. V tyto dny by měl psát výzvu, respektive na ni odpovídat. Stejně to platí i pro bratry Naší paní, kteří zase použijí dny bratrů svatého Jiří.

Je důležité dát si pozor, aby někdo nezaměnil obžalobu [možno též „výzvu“] a odpověď, protože se tím změní z žalobce [možno též „vyzyvatele“] na obžalovaného [možno též „vyzvaného“]. Každý by se měl vyvarovat, aby tyto záležitosti spletl, protože může způsobit újmu mnoha lidem.

Vězte také, že cílevědomý [muž, ať již] žalobce [možno též „vyzyvatel“] nebo obžalovaný [možno též „vyzvaný“], by neměl pochybit a měl by svou výzvu či odpověď zadržovat až do toho dne, který mu náleží. Pak ať jedná podle své vůle.

Dále vězte, že pokud někdo šermuje v den, který není jeho, bude určitě zraněn. Pokud se stane, že někdo šermuje se svým bratrem v den, který mu nenáleží, pak zvítězí žalobce [možno též „vyzyvatel“], to je jisté.

Pokud chcete vědět, který ze dvou šermířů bude zraněn a na které části těla, bude to takto. Zvítězí, pokud šermuje ve svůj den [a ne proti svému bratru]. Pokud šermuje se svým bratrem ve svůj den, zvítězí žalobce [možno též „vyzyvatel“], kterému vítězství v takovém případě vždy připadne

Pokud šermují dopoledne, bude zraněn [do horní poloviny těla] nad opaskem. Pokud šermují odpoledne, bude zraněn [do spodní poloviny těla] pod opaskem.

Chcete-li vědět, kde přesně [na těle] bude zraněn, lze to o člověku velmi přesně říci a také se mu to [opravdu] stane. Vězte, že každý den je podle této nauky rozdělen na 12 hodin, tedy šest hodin dopoledne a šest odpoledne. Ačkoliv jsou [zimní] dny kratší a [letní] delší, měly by se vždy takto rozdělit, že první hodina začíná s východem slunce [a rozpočítat všech 12 hodin] až do jeho západu.

Souboj těžce ozbrojených rytířů ve Fechtbuchu Hanse Talhoffera

Pamatujte, že každé hodině přináleží místo [na těle] na pravé či levé [straně]. Pokud člověk šermuje v první hodině dopoledne, bude zraněn na hlavě či krku na pravé straně. Šermuje-li ve třetí hodině, bude zraněn na hrudi nebo na pravé paži. Šermuje-li v páté hodině, bude zraněn na pravé straně. Šermuje-li ve druhé hodině, bude zraněn na hlavě či krku na levé straně. Šermuje-li ve čtvrté hodině, bude zraněn na hrudi nebo na paži na levé straně. Šermuje-li v šesté hodině, bude zraněn na levé straně nad opaskem. Šermuje-li odpoledne v první hodině, bude zraněn na boku nad stehnem na pravé straně. Šermuje-li ve třetí hodině, bude zraněn na pravé noze na stehně nad kolenem. Šermuje-li v páté hodině, bude zraněn na pravé noze pod kolenem. Šermuje-li ve druhé hodině odpolední, bude zraněn na levém boku. Šermuje-li ve čtvrté hodině, bude zraněn na levém stehně nad kolenem. Šermuje-li v šesté hodině, bude zraněn na levé noze pod kolenem.

Dále je třeba pamatovat, že člověk může být zraněn na dvou místech. To se stává v momentě, když jedna hodina končí a přechází do druhé. Podle toho se řiďte.

Nyní uvedu jména bratří Naší paní a bratří svatého Jiří
Toto jsou bratři Naší paní:

Herman
Arnt
Sebalt
Fridrich
Matheus
Wasilius
Fritz
Rudiger
Thomas
Gerhart
Frantz
Revelant
Cunhart
Seyfridt
Elberwein
Gebhart
Rudolf
Parzifal
Sem
Ruprecht
Gerlach
Niklas
Gotschalck
Cristofel
Heinrich
Engelhart
Marcus
Peter
Caspar
Adam
Paulus
Ernst
Erenfrid
Emeram
Erbwein
Lutolf
Meinhart
Vincencius
Martinus
Otto
Laürencius
Herwick
Wolfram
Magnus
Hartman
Arnolt
Hylbrant
Genewein
Dytrich
Moralt
Franciscus
Matheis
Dytmar
Reinhart
Anthonius
Wylpold
Neythart
Michael
Wyckman

Toto jsou bratři svatého Jiří:

Hanns
Endres
Jacob
Karl
Ulricus
Pap
Albrecht
Leupolt
Jorge
Eberhart
Gernhart
Gernolt
Perchtolt
Bartholomeus
Reynhart
Braun
Ludwig
Cristan
Hunold
Philipus
Engelbrecht
Symon
Valbrecht
Gotfridt
Deinhart
Herwart
Clemens
Gothart
Ambrosius
Arclein
Reichwein
Gregory
Wenczlaus
Lamprecht
Hambald
Gumprecht
Neydung
Reichart
Sindeman
Linhart
Gößwein
Wolf
Freÿdang
Balthazar
Wilhart
Wenlant
Alhart
Absolon
Lucas
Glytur
Harig
Hartung
Melchior
Heydolf
Werniger
Stephan
Eckhart
Lutz
Appel
Purckhart
Erasmus
Sigmund
Augustinus
Rempercht

[Zde] tedy máte správné a pravdivé umění jmen bratří Naší paní a bratří svatého Jiří a kdo se podle něj řídí, ten si může být jistý, že neprohraje.

Pozn.: Překladatelovy poznámky či doplňky jsou uvedeny v hranatých závorkách […].

Znak šermířského mistra Hanse Talhoffera

Část druhá – Výpočetní mechanismy a schémata

  1. Popíši vám Pythagorovo schéma
  2. Dále Ptolemáiovo schéma
  3. Dále jedno Platónovo schéma
  4. Dále jedno schéma od Aristotela
  5. A jedno schéma od [Albohazena] Halyho

V těchto schématech popsaných dále lze nalézt výsledek šermířského, zápasnického, jízdního nebo jakéhokoliv jiného souboje. Také v nich lze najít, který ze dvou bližních zemře, zda se nemocný uzdraví, zda je nějaký den vhodný [pro nějaký riskantní podnik] a zda je nějaká rada dobrá nebo špatná.

Měli byste vědět, že schémat je pět a pokud ve všech naleznete tentýž výsledek, tak se předpověď dozajista vyplní. Pokud jsou však předpovědi rozporuplné, je ve výpočtech nějaká chyba. Některá schémata se počítají se třiceti znaky abecedy [respektive jejich číselnými hodnotami], některá s devíti, některá se sedmi, podle toho, o které schéma se jedná. Jak dále vysvětlím, každé jednotlivé schéma má svůj konkrétní počet znaků abecedy [respektive jejich číselných hodnot].

Dále také vězte, že všechna tato schémata jsou odvozena z astronomie. Píší se do nich jména v latině a latinskými literami, ne jinak. Je třeba snažit se správně určit celkové číslo a následný odečet, protože chybné číslo zapříčiní obrovskou chybu.

Pythagorovo schéma. Horní polovina: 1, 2, 3, 6, 7, 10 – je to dobré, avšak téměř to nevyjde; 11, 13, 14, 16, 17, 18 – je to velmi dobré; 21, 22, 23, 25, 26, 27 – je to dobré, avšak skrývá se v tom malé zdržení. Spodní polovina: 4, 5, 8, 9 – je to zlé, avšak člověk si [do poslední chvíle] myslí, že vyhraje; 12, 15, 19, 20 – je to zlé a rychlé; 24, 28, 29, 30 – je to zlé a skrývá se v tom malé zdržení. Abecední kruh: A 3, B 27, C 25, D 22, E 12, F 21, G 15, H 4, I 12, K 14, L 7, M 3, N 18, O 3, P 18, Q 12, R 18, S 9, T 11, V 8, X 6, Y 2, Z 1
Ptolemáiovo schéma, ve kterém se počítá se stářím měsíce a dnem v týdnu. Abecední kruh: A 3, B 3, C 22, D 24, E 25, F 2, G 7, H 6, I 20, K 25, L 12, M 24, N 15, O 8, P 22, Q 13, R 14, S 9, T 8, V 5, X 6, Y 3, Z 4
1. Pythagorovo schéma

Nyní představím jednotlivá schémata. To první se nazývá schéma mistra Pythagora. V něm lze nalézt, zda to, na co se člověk ptá, dopadne šťastně nebo nešťastně. Nejprve napište jméno, nebo co si přejete vědět, křídou na stůl latinskými písmeny a připište k těmto písmenům jejich číselné hodnoty, které stojí v abecedním kruhu. Od [jejich] celkového součtu odečtěte číslo 30 tolikrát, kolikrát to je možné, a zbytek ponechejte. Poté dosaďte druhou stranu, to jest jméno toho druhého, rovněž s číselnými hodnotami písmen, a dejte pozor, ve které části kruhu se nachází výsledek.

Zaprvé je třeba vědět, že toto schéma je rozděleno na šest polí, jak vám ještě ukáži. Horní střední část znamená právo, štěstí, vítězství, život a vše dobré. Nahoře po pravé ruce to také znamená štěstí, a přestože se k tomu pojí malé zdržení, dopadne to dobře. Nahoře vlevo to dopadne dobře, ale celá záležitost visí na vlásku [a nepůjde to tak lehce], jako kdyby to číslo stálo v tomtéž řádku [vpravo – tam se to podaří spíše]. [Pokud se jedná] o šerm, použij tatáž čísla, ale stane se to jen s největším vypětím(?). Tak je tomu ve všech věcech.

Vespod si všimněte, že to, co stojí uprostřed, znamená rychlou smrt a ztrátu ve všech věcech. Čísla napravo znamenají ztrátu, smrt a prohru ve všem, na co se ptáte, ale je v tom malé zdržení. Čísla po levé ruce znamenají ztrátu, smrt, neštěstí a prohru, avšak člověk si [do poslední chvíle] myslí, že vyhraje, a přesto prohraje. A podle toho se řiďte.

[Na tomto místě se téměř doslovně opakují odstavce o Pythagorově schématu. Patrně se jedná o písařskou chybu.]

Toto je první schéma velkého mistra Pythagora. V tomto abecedním kruhu spočítejte hodnotu písmen ve jméně spolu s číslem stáří měsíce [snad je tím myšleno pořadí dne v měsíci, tedy datum dnešního typu] a odečtěte 30 tolikrát, kolikrát to jen jde. Co pak zbude, to vyhledejte v prvním rozděleném schématu. Pokud správně najdete číslo v jednom z polí, tak to znamená to, co tam naleznete.

2. Ptolemáiovo schéma

Toto je schéma podle Pythagora [viz výše] se všemi náležitostmi, ale je tu [ještě] další abecední kruh, který se používá pro stáří měsíce [a] den v týdnu. Neděle má [hodnotu] 55, pondělí 57, úterý 70, středa 133, čtvrtek 52, pátek 107 a sobota 68. Takto tedy počítejte den, kdy [zainteresované osoby] šermují, nebo mají svatbu, nebo [cokoliv jiného], na co se jen chcete ptát. Přičtěte k tomu pouze den s číslem a učiňte stejně, jak je popsáno výše, tedy rovněž odečtěte 30 a vyhledejte to v [prvním] Pythagorově schématu.

Platónovo schéma. Horní polovina: 1, 2, 3, 4, 7, 8 – zdraví; 11, 14, 13, 16, 17, 18 – štěstí; 20, 22, 23, 26, 20, 17 – blaho/úspěch Spodní polovina: 5, 6, 9, 12 – zoufalství; 15, 19, 21, 24 – smůla; 25, 28, 19, 30 – bídná smrt
3. Platónovo schéma

To je schéma velkého mistra Platóna.

Nyní vysvětlím abecední kruh v Platónově schématu, pomocí kterého lze zjistit, zda bude mít nějaký člověk štěstí ohledně obchodu, cestování, souboje, turnaje a podobně, co si jen přejete vědět. Vezměte křestní jméno s čísly z abecedního kruhu a s číslem dne a stáří měsíce a odečtěte od toho 30 [tolikrát, kolikrát to je možné]. V případě onemocnění vezměte číslo dne, kdy nemocný ochořel a ulehl [na lůžko]. V případě, že chcete vědět, jaké bude manželství, nebo který ze dvou přátel [dříve?] zemře, odečtěte od jména každého z nich 7 a vyhledejte to v kole. [Pokud chcete zjistit, kdo z] duelantů, šermířů a cizích lidí zvítězí v souboji, tu od jejich jmen odečtěte 9. [Pokud chcete zjistit, který kůň zvítězí v] dostihu, vezměte číslo dne, ve kterém mají běžet, barvu každého koně, a odečtěte 9. Výsledek vyhledejte ve schématu [a řiďte se jím], ať již zjistíte špatné či dobré zprávy.

Abecední kruh a hodnoty dnů v týdnu pro Platónovo schéma. Neděle 16, pondělí 18, úterý 15, středa 25, čtvrtek 12, pátek 15, sobota 27. Abecední kruh: A 3, B 3, C 22, D 23, E 25, F 3, G 3, H 6, I 15, K 15, L 21, M 23, N 12, O 20, P 4, Q 21, R 24, S 20, T 18, V 6, X 6, Y 6 (Z chybí)
4. Aristotelovo schéma

Nyní tedy znáte Pythagorovo, Ptolemáiovo a Platónovo schéma. Ještě vám představím Aristotelovo schéma, ve kterém najdete, který ze dvou šermířů zvítězí, který z přátel či nepřátel dříve zemře a jestli se nemocný uzdraví nebo zemře. Dosaď ten den, kdy [nemocný] ochořel [nebo kdy se odehrává souboj], a jeho jméno [resp. jejich jména] do následujícího abecedního kruhu ve schématu. Poté odečti 9, pokud se to týká šermu nebo toho, zda nemocný zemře. Pokud se to ale týká přátel či nepřátel, odečti 7 a poté vyhledej ve schématu, který [z nich] zvítězí. Stane-li se pak, že ten den, kdy onemocněl, ve schématu zvítězí [nad jménem nemoci], tak [nemocný] na tu nemoc zemře, zvítězí-li ale ve schématu jméno nemoci nad tím dnem, dozajista se uzdraví. Podle toho se řiďte. Pokud jde o svatbu nebo o právní záležitost, dosaďte den události ke jménu a odečtěte to, jak jsem vám již ukázal. Dosaďte ten den a vaše číslo do níže popsaného schématu, kde abeceda stojí uvnitř.

Toto je schéma velkého mistra Aristotela: [vpravo]

Aristotelovo schéma. Neděle 23, pondělí 20, úterý 5, středa 20, čtvrtek 28, pátek 30, sobota 23. Abecední kruh: A 3, B 3, C 22, D 24, E 25, F 3, G 7, H 6, I 20, K 15, L 12, M 23, N 15, O 8, P 13, Q 12, R 13, S 9, T 8, V 5, X 3, Y 3, Z 4
Schéma Albohazena Halyho. Abecední kruh: A 3, B 3, C 22, D 24, E 25, F 3, G 7, H 6, I 19, K 15, L 12, M 24, N 28, O 8, P 8, Q 21, R 13, S 9, T 8, V 5, X 6, Y 3, Z 4
5. Schéma Albohazena Halyho

Nyní ještě popíši pěkné malé schéma astronoma [Albohazena] Halyho. Vezměte znovu obě jména duelantů, snoubenců či přátel, tedy jejich pravá křestní jména v latině, a spočítejte to v abecedním kruhu. V případě souboje odečtěte 9, pokud se jedná o snoubence nebo přátele, odečtěte 7. To je schéma [Albohazena] Halyho.

Svět hanse talhoffera

Další ukázky z Talhofferových textů z 15. století si můžete přečíst pod následujícími odkazy.

Jak se chovat před soubojem

Sám Talhoffer, podávající svému žákovi, Luitoldu von Königsegg, jeho meč
Sám Talhoffer, podávající svému žákovi, Luitoldu von Königsegg, jeho meč

Königsegg Fechtbuch (MS XIX.17-3), úvod (fol. 1r), cca 1450 (německy):

Zaprvé je třeba vědět, že pokud byla jednomu z obou duelantů doručena výzva k soudnímu duelu, nebo ji on napsal svému protivníkovi, měl by usilovat o to, aby si našel mistra, který jej připraví k boji. Měli by si vzájemně slíbit, že mistr svému žáku pečlivě vyloží své umění, a že žák neprozradí mistrovo tajemství a nebude jeho učení dále šířit.

Dále by se měl mít mladý šlechtic na pozoru, aby neměl mnoho důvěrníků, neprozradilo se jeho tajemství a nevyšlo tak vniveč. Především by měl každý den brzy vstát a jít na mši. Poté by měl jít domů, posnídat plátek svatojánského chleba a dvě hodiny se cvičit v učení. Neměl by obědvat mnoho tučného a odpoledne by měl trénovat další dvě hodiny. Než půjde spát, měl by povečeřet žitný chléb a studenou vodu, což je dobré na dýchání a na srdce.

Pokud by tedy měl podstoupit duel, měl by napsat do města, které mu k tomu přijde vhodné, zda mu bude povoleno vstoupit a uspořádat duel. Pokud by mu bylo vyhověno, měl by si pro sebe a svůj doprovod vyžádat glejt na volný průchod.

Dále by měl mistr šermu vzít svého svěřence, který má bojovat, a měl by jej tajně doprovodit do kostela. Měl by jej vyzvat, aby poklekl a prosil Boha, aby mu dopřál štěstí a vítězství nad nepřítelem.

Překlad výpovědi Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu

Listinu objevil Jens P. Kleinau a její anglický překlad publikoval na svém blogu o Hansovi Talhofferovi:

https://talhoffer.wordpress.com/2016/05/18/1434-march-20th-talhoffers-confession-in-salzburg/

Originální text listiny s výpovědí Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434
Originální text listiny s výpovědí Hanse Talhoffera ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434

Hans Talhoffer vypovídá ve věci vraždy Wilhelma z Villibachu, 20. března 1434 (německy):

Já, Hans Talhoffer, tímto listem veřejně vypovídám ve věci zlého a protiprávního činu, kterého jsem se dopustil na udatných bratřích Hansovi a Wilhelmovi z Villibachu. Kvůli [tomuto činu] mě Hans z Villibachu v Salzburku zajal, uvěznil a chtěl mě nechat odsoudit, jako bych byl vinen. Avšak udatný rytíř pan Hans Kuchler a jeho žena ctihodná paní Katherina vyprosili, aby mě Hans z Villibachu propustil z vězení pod tou podmínkou, že při Bohu a svatých složím přísahu. [Podle této přísahy] mu povím pravdu [o tom], jak se to stalo, že se jeho bratr Wilhelm z Villibachu ztratil a byl zavražděn, a sice kdo tomu zavdal příčinu a kdo to provedl. V této věci mu mám povědět pravdu a nic nevynechat, nikomu nestranit a nikoho zbytečně nehanět ve jménu té přísahy, kterou jsem složil. Mé přísaze a výpovědi byli přítomni přísežní [přísedící u městského soudu], zbožní a udatní Heinrich Preczenauer, Hans Czaunrüd, Hans Hartlieb a Jorig Schotl, kteří výše a níže uvedené věci na mé prosby dosvědčili.

Já, Hans Talhoffer, tedy svobodně a bez donucení vyznávám, že jsem byl propuštěn na přísahu, kterou jsem složil.

[Dále vyznávám, že] Hans Sigwein a Jakob Auer z Norimberka se mnou mluvili ohledně Hanse z Villibachu. Kdybych jej [prý] zajal a předal do jejich moci, slíbili mi po zbytek života vyplácet 60 zlatých ročně. Tedy jsme my níže uvedení, jmenovitě Hans Talhoffer, Hans Goldner, Rüdel Frais, [který je] pacholkem Jakoba Aurse, a Fritz Hiern, [který je] pacholkem jednoho střelce, Linhart Lauttrar, [který je] pacholkem Hanse Leppachsez, toho času ve službě města Norimberku [ve větě chybí sloveso].

Dávám také ve známost, jak byl zavražděn Wilhelm z Villibachu. To učinili níže uvedení, jmenovitě Andre Kraczlan, Fritz Pair, Hans Pester, Hans Ott, Fritz Stumpf a Albert Žid, který mi řekl, že jej sám proklál. Pak jeho tělo hodili do Dunaje mezi Graisbachem a Schönfeldem [dnes Niederschönenfeld] a jeli přes Werd [dnes Donauwörth] zpět do Norimberka, [kde] byli po celou tu dobu všichni ve službě.

Dávám také ve známost, že jsem věděl, jak výše uvedení naložili s Wilhelmem z Villibachu, a proto mi norimberský purkmistr Volkmair a Hans Ortlieb pod striktní přísahou zakázali o tom komukoliv cokoliv říci a dali mi za to koně.

[Dále vyznávám, že] Linhart Uboln ke mně v Norimberku přišel a řekl mi, že by chtěl učinit výpověď a vydat Hanse z Villibachu. Toho jsem poslal k výše uvedeným, kteří se mnou mluvili, a není mi známo, na čem se spolu domluvili.

Na potvrzení pravdivosti všeho výše uvedeného dávám Hansovi z Villibachu a všem jeho dědicům a přátelům tento otevřený list, spečetěný pečeťmi výše uvedených udatných rytířů Hanse Kuchlera a Fridrichova Lampotingerova bratra, které k listu přivěsili na mé snažné prosby. Svědky [tomu] jsou moudří a udatní Jorig Prankker, Niklas Geursteter, Fridrich Gaugsperg, Stefan Dachsperger, Kristan Seursinger a mnozí další ctihodní lidé. Dáno v sobotu před Květnou nedělí ve čtrnáctistém třicátém čtvrtém roce od narození Krista.

(Staatsarchiv Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg, Losungamt, 7-farbiges Alphabet, Urkunde 873)

K této záležitosti se váží ještě dvě listiny císaře Zikmunda Lucemburského, přístupné online ve formě záhlavních regestů [stručných výtahů]:

  1. května 1436, Vídeň: Císař Zikmund oznamuje Hansovi z Villibachu, že další soudní stání, na kterém by měl být rozhodnut jeho spor s norimberskými měšťany, se bude konat 4. července, a dává mu pro tuto záležitost průvodní glejt. (Regesta Imperii XI, č. 11338)
  2. srpna 1436, Jihlava: Císař Zikmund oznamuje, že obvinění norimberských měšťanů z podílu na vraždě Wilhelma z Villibachu, které vznesl Hans z Villibachu, je falešné. Hans z Villibachu má zanechat veškerého nepřátelství a císař Zikmund si vyhrazuje plné právo rozhodnout ve věci pokuty, která bude uvalena na Hanse z Villibachu za škody jím způsobené městu Norimberk. (Regesta Imperii XI, č. 11387)