Pravidla serveru Válečníci starých časů

(platná od 1. 1. 2021)

1. Úvodní ustanovení

1.1 – Provozovatelem serveru „Válečníci starých časů“ na adrese https://www.militaryhistory.eu/ je v této chvíli Jindřich Kačer (nar. 26. 9. 1977) jakožto fyzická osoba.

1.2 – Uživatelem je registrovaný či neregistrovaný návštěvník serveru pro čtení a poslech příspěvků či diskuzi s jinými uživateli publikovaných na tomto serveru.

2. Registrace Uživatele a uchovávání dat o Uživateli

2.1. – Podmínkou pro aktivní účast Uživatele na tvorbě obsahu serveru (zejména pro zadávání diskusních příspěvků) je registrace Uživatele.

2.2. – Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno (nick) a email, na který budou Uživateli odeslány přihlašovací údaje včetně hesla.

2.3. – O jednotlivých Uživatelích jsou ze strany Provozovatele evidovány následující údaje zadané Uživatelem:

  • uživatelské jméno
  • heslo
  • dotazník vyplněný při registraci

2.4. – Při návštěvě, čtení stránek diskusního serveru a publikaci příspěvků na diskusním serveru nejsou shromažďovány žádné další údaje o Uživatelích, než je běžné u jiných webových serverů provozovaných v síti Internet. Provozovatel automatizovaně prostřednictvím redakčního serveru shromažďuje a ukládá informace o Uživatelích diskusního serveru do logu, kde jsou obsaženy mj. informace o IP adrese Uživatele, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a čase konkrétní aktivity Uživatele na diskusním serveru. Tyto údaje primárně neslouží pro zveřejnění ani sledování Uživatelů, ale pro interní potřeby Provozovatele redakčního serveru, zejména pro efektivní spravování redakčního serveru, k získávání informací o chování Uživatelů na redakčním serveru, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o Uživatelích. 

2.5. – Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že redakční server může pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Uživatele a jeho preferencích. V rámci provozu redakčního serveru mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Uživatel má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. 

2.6. – Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel může údaje uvedené v čl. 2.3., 2.4. a 2.5. těchto Pravidel využít pro marketingové a propagační účely. Tyto údaje nebude Provozovatel poskytovat žádným třetím stranám, vyjma případů, kdy má Provozovatel povinnost poskytnout tyto údaje stanovenou zákonem nebo v případech, kdy je poskytnutí těchto údajů nařízeno soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.

2.7. – Uživatel dále výslovně souhlasí s tím, že emailová adresa zadaná Uživatelem při registraci bude použita pro komunikaci mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to včetně zasílání event. obchodních sdělení, s jejichž zasíláním ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.8. – Evidované údaje o Uživatelích dle čl. 2.3. a 2.4. a 2.5. jsou považovány za údaje technicky nezbytné k provozu diskusního serveru, jejichž účelem není ztotožnění jednotlivých Uživatelů diskusního serveru, ale pouze zajištění zmíněného technického fungování diskusního serveru (zejména odlišení registrovaných Uživatelů od anonymních Uživatelů). S ohledem na tuto skutečnost není Provozovatel považován za správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Diskusní příspěvky a jejich obsah

3.1. – Příspěvky uveřejněné v diskuzi pod články na redakčním serveru vyjadřují názory Uživatelů serveru. Provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakoukoliv odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ukládaných Uživatelem. Provozovatel rovněž nenese jakoukoliv odpovědnost za protiprávní jednání Uživatele v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za jakékoliv jiné porušení zákona, kterého se Uživatel dopustí svoji činností na redakčním serveru. 

3.2. – Uživatel se zavazuje, že bude na redakčním serveru diskutovat slušně, věcně a s úctou k ostatním Uživatelům diskusního serveru. Uživatel se zejména zavazuje, že na redakčním serveru nebude uveřejňovat příspěvky, které by:

a) ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;

b) porušovaly právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

c) obsahovaly pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;

d) porušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;

e) zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;

f) byly svoji povahou vulgární či obscénní;

g) byly vědomě nepravdivé;

h) obsahovaly urážky, pomluvy či vyhrožování ve vztahu k jakékoliv třetí právnické či fyzické osobě;

i) zneužívaly diskusní server pro reklamní sdělení Uživatele nebo jiné třetí osoby;

j) zveřejňovaly osobní a citlivé údaje o jiných osobách (např. adresy a telefonní čísla) ;

k) opakovaně obsahovaly stejný text či jinak vykazovaly povahu spamu.

3.3. – Uživatel bere na vědomí, že rovněž odkazování (linking) na stránky jejichž obsah porušuje pravidla uvedená v čl. 3.2. je zakázáno.

3.4. – Provozovatel si vyhrazuje právo mazat příspěvky porušující ustanovení čl. 3.2. těchto Pravidel, které Uživatel uveřejní na redakčním serveru, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

3.5. – Za opakované porušení ustanovení čl. 3.2. těchto Pravidel je Provozovatel oprávněn zablokovat Uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu popř. blokovat Uživateli IP adresu či MAC adresu počítače Uživatele za účelem zabránění dalšího využití diskusního serveru takovým Uživatelem.

3.6. – Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je dále oprávněn kdykoliv dle svého uvážení:

a) měnit text příspěvku nebo jeho nadpis; 

b) přesunovat diskusní příspěvky mezi jednotlivými články; 

c) vstupovat do diskuzí a moderovat diskuzi. 

4.  Závěrečná ustanovení

4.1. – Souhlas s těmito Pravidly potvrzuje Uživatel při své registraci na diskusním serveru zaškrtnutím příslušného pole, poté, co se textem těchto pravidel seznámil.

4.2. – Provozovatel je oprávněn tato Pravidla libovolně měnit, přičemž tyto změny jsou pro
Uživatele závazné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na diskusním serveru.

V Hradčanech dne 12. 7. 2021

 

JINDŘICH KAČER, nar. 26. 9.1977, bytem v Hradčanech u Tišnova